Code Kinderbelang

Introductie

Het Prinses Christina Concours (PCC) gelooft in de kracht van muziek. Wij willen kinderen en jongeren stimuleren en ondersteunen in hun muzikale ontwikkeling. Zo voeden wij de wortels van het Nederlandse muziekleven. Wij begeleiden kinderen en jongeren bij de ontwikkeling van hun muzikale talent. Wij bieden hen een podium om zich te meten, ervaring op te doen en te schitteren. Zo inspireren zij elkaar en anderen. Degenen die muzikaal getalenteerd en ambitieus zijn, worden via ons talentontwikkelingsprogramma door ons begeleid naar een professionele carrière in klassieke muziek, jazz en/of compositie.

Het Prinses Christina Concours vindt dat ieder kind, ongeacht sociale of culturele achtergrond, muziek moet kunnen maken en zijn of haar muzikale talent moet kunnen ontplooien. We doen aan talentontwikkeling in de breedste zin van het woord: kinderen en jongeren krijgen nazorg en coaching, ze volgen workshops, doen podiumervaring op en maken gebruik van ons grote professionele netwerk.

We organiseren activiteiten voor uiteenlopende groepen: van laagdrempelige evenementen om kinderen en jongeren in contact te brengen met (klassieke) muziek, tot talentontwikkeling van een brede groep enthousiaste jonge muziekbeoefenaars en het begeleiden van de toptalenten. Dit betekent dat we de verantwoordelijkheid hebben om een veilige omgeving te creëren voor alle kinderen en jongeren die meedoen aan onze activiteiten. Deelnemers kunnen vanwege hun leeftijd kwetsbaar zijn. De mogelijk competitieve en ambitieuze omgeving en atmosfeer die getalenteerde jonge musici kan omgeven, kan schadelijk zijn wanneer deze jonge talenten niet zorgvuldig worden begeleid door ouders, docenten en organisaties zoals het PCC.

Het PCC is zich bewust van deze context en heeft daarom een Code Kinderbelang opgesteld, om zo de brede veiligheid en het algehele welzijn van de deelnemers in acht te nemen. De code bevat grondbeginselen, een gedragscode, mogelijke risico’s en richtlijnen voor de omgang met alle kinderen en jongeren tijdens alle activiteiten die het PCC organiseert. Het PCC is verweven met de wereld van muziekeducatie, talentontwikkeling, amateurkunsten en de professionele muziekwereld. In die context zien wij ook een verantwoordelijkheid om de Code Kinderbelang na te leven en uit te dragen. Hoe wij die verantwoordelijkheid concreet maken is te lezen in onze Code Kinderbelang.

Begripsbepaling

 1. Goede omgangsvormen: in het algemeen maatschappelijk verkeer als wenselijk, dan wel betamelijk ervaren omgangsvormen en gedragingen.
 2. Ongewenste omgangsvormen: in het algemeen maatschappelijk verkeer onwenselijke, dan wel onbetamelijke gedragingen die als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend worden ervaren en daarom onacceptabel zijn. Tot ongewenst gedrag worden in het bijzonder gerekend: discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld.
 3. Medewerkers: alle personen die werkzaam zijn bij en/of voor de Stichting Prinses Christina Concours, ongeacht de aard van hun dienstverband of arbeidsovereenkomst: werknemers, juryleden, docenten, technici, vormgevers, vrijwilligers, stagiairs.
 4. Deelnemers: alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen die bij de Stichting Prinses Christina Concours zijn ingeschreven en ingeschreven zijn geweest (oud-deelnemers).
 5. Platform: de verzameling van projecten, uitingen, netwerk en diensten die het Prinses Christina Concours beheert.
 6. De organisatie: het Prinses Christina Concours.

Aanleiding voor een Code Kinderbelang

Er zijn meerdere aanleidingen om een Code Kinderbelang te schrijven. Sinds 2022 vindt er een uitgebreid maatschappelijk debat plaats over sociale veiligheid, de (her)definiëring van grensoverschrijdend gedrag en – zij het al geruimere tijd – de #metoo beweging. Dit alles gaat gepaard met steeds nieuwe gevallen waarin misstanden rondom deze onderwerpen aan het licht komen. Ook vanuit de cultuursector komen verhalen naar buiten over machtsmisbruik, seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag. Die verhalen raken ook de deelnemers van onze projecten en beïnvloeden hun blik op hun (mogelijke) toekomstig werkveld.

Het Prinses Christina Concours maakt deel uit van de Nederlandse cultuursector en wil een positieve bijdrage leveren aan het debat over sociale veiligheid, bij voorkeur via oplossingen om sociale onveiligheid te voorkomen. Daar waar sociale onveiligheid binnen de reikwijdte van onze organisatie toch voorkomt, wil het PCC duidelijke richtlijnen hebben hoe adequaat gehandeld kan worden, om zo de gevolgen van sociale onveiligheid te beperken, de benadeelden te erkennen in hun ervaringen en waar gepast op te treden tegen de aanstichter(s) van sociaal onveilige situaties.

Wij geloven dat alle kinderen en jongeren die deelnemen aan onze activiteiten het recht hebben zich veilig te voelen en daadwerkelijk veilig te zijn gedurende het doorlopen van deze activiteiten. Het PCC gelooft dat zij beschermd moet worden tegen alle vormen van misbruik, verwaarlozing, uitbuiting en geweld. Wij voeren dan ook een ‘zero tolerance beleid’ op dit gebied.

Het PCC begeleidt deelnemers in hun artistieke en persoonlijke groei. We ondersteunen hen in hun ambities en helpen hen tegelijkertijd de grens te bewaken tussen de inspanningen die nodig zijn voor het leveren van topprestaties en aan de andere kant een ongezonde werkethiek, met het risico op burn-out, faalangst, depressie of andere mentale klachten.

Het PCC streeft ernaar situaties die risico’s voor de deelnemers zouden kunnen opleveren te vermijden. Door open en transparante communicatie, het monitoren van correspondentie met derden (door bijvoorbeeld als zichtbare derde partij aanwezig te zijn in het contact) en door een veilige omgeving voor deelnemers te creëren tijdens hun optredens, zetten we het welbevinden van de deelnemers op de eerste plaats.

Doelstellingen

De doelstellingen van de Code Kinderbelang zijn als volgt samen te vatten:

 1. Garanderen van bescherming fysieke en emotionele integriteit tijdens onze activiteiten;
 2. Scheppen van een veilige en plezierige leeromgeving tijdens onze activiteiten;
 3. Een bijdrage leveren aan een veilige en plezierige leeromgeving binnen de sector van muziekeducatie en muzikale talentontwikkeling.

Alle medewerkers, deelnemers en directe partners (zoals, maar niet beperkt tot, juryleden, gastdocenten, coaches of sprekers) worden geacht de grondbeginselen van de Code Kinderbelang te onderschrijven en de gedragscode te volgen.

Met de grondbeginselen uit de Code Kinderbelang laat het PCC zien wanneer en hoe in te grijpen wanneer de mentale, emotionele en/of fysieke integriteit van kinderen en jongeren wordt aangetast of potentieel in gevaar komt. Aanvullend verklaren we hoe het PCC de gedragscode gaat bevorderen in de domeinen van de muziekeducatie en muzikale talentontwikkeling.

Vragen omtrent de veiligheid van de deelnemers kunnen worden voorgelegd aan de organisatie van het PCC.

Intentieverklaring

Het Prinses Christina Concours en al haar medewerkers, zowel in vast als tijdelijk dienstverband en met een freelance betrekking, zetten zich in voor een veilige omgeving – zowel fysiek als mentaal en emotioneel – voor kinderen en jongeren die meedoen met door ons georganiseerde activiteiten.

In alle activiteiten voor kinderen en jongeren, zowel live als digitaal, creëert het PCC een veilig podium om op te treden. Wij geloven dat artistieke en persoonlijke groei de meeste kans van slagen heeft als onze deelnemers zich vrij voelen en zich zo authentiek mogelijk kunnen uitdrukken. Wij willen hen laten ervaren dat ze belangrijk zijn en er mogen zijn. Deelname mag in geen geval negatief worden beïnvloed door gedragingen als pesten, onder druk gezet voelen, (morele) oordelen of een gevoel van onveiligheid, op welke manier dan ook.

Deze code zal door de directie en het bestuur van het Prinses Christina Concours continu worden geëvalueerd en beoordeeld met betrekking tot onze activiteiten, missie, visie en doelen. De code staat ter beschikking aan alle betrokkenen in en rondom het PCC. Aanvullend is deze code ook publiekelijk toegankelijk via de website van het PCC (https://www.christinaconcours.nl).

Mocht er verdenking bestaan op het niet naleven van deze code -ondanks onderschrijving ervan – dan zal er een onderzoek worden gestart naar de betreffende situatie en zullen consequenties voor het niet naleven ervan met de betrokken personen worden gedeeld.

Het is onze intentie dat de Code Kinderbelang een positieve bijdrage gaat leveren aan muziekeducatie en muzikale talentontwikkeling in Nederland. Wij gaan daarbij graag de samenwerking aan met alle partijen die willen helpen de doelen uit de Code Kinderbelang te behalen.

Alle organisaties en individuen die door het Prinses Christina Concours worden ingehuurd of waarmee een partnership wordt aangegaan, wordt gevraagd deze Intentieverklaring te onderschrijven. Voor alle individuen die direct contact hebben met onze deelnemers wordt het kunnen overhandigen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht gesteld. Hier gaan we in de Gedragscode verder op in.

Grondbeginselen

Het Prinses Christina Concours onderschrijft vanzelfsprekend ‘Het Internationaal Verdrag Inzake De Rechten Van Het Kind’ als geformuleerd en gepubliceerd door de Verenigde Naties. Daarnaast erkent het PCC de voorwaarden voor veilige omstandigheden en kinderrechten als geformuleerd door de Kinderombudsman. Voor de concrete uitwerking van de Code Kinderbelang heeft PCC kennisgenomen van modelgedragscodes die gebruikelijk zijn binnen onderwijs en culturele sector.

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de verantwoordelijkheden die het PCC voor zichzelf ziet richting onze deelnemers en waar die verantwoordelijkheid mogelijk eindigt.

De onderwerpen waaraan wordt gerefereerd in de verdragen en voorwaarden bevatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, gevoelens van veiligheid aangaande ras, geslacht, competenties (zowel fysiek als mentaal) religie en (sociaal-economische) achtergrond. Het PCC tolereert geen enkele vorm van pesten, discriminatie, racisme, seksisme, intimidatie, geweld, chantage, of welke vorm van onveilig gedrag dan ook van onze medewerkers, vrijwilligers, partners, deelnemers en hun ouders, verzorgers of docenten.

Reikwijdte Code Kinderbelang

De reikwijdte van invloed en verantwoordelijkheid van het PCC start vanaf het eerste contact gelegd door onze organisatie tot de feitelijke (fysieke en digitale) wedstrijden, aanvullende projecten zoals de Classic Express en PCC Academy en de carrièrebegeleiding en algemene talentontwikkeling die het PCC de prijswinnaars biedt. De aard van de projecten zorgt voor een groot en divers aantal contactmomenten met de deelnemers.

Richtlijnen

Deze bevatten -maar zijn niet gelimiteerd tot- richtlijnen voor zowel fysiek als digitaal contact, passende gespreksonderwerpen en het benaderen van kinderen en jongeren. De hoofd- en richtlijnen zijn een beginpunt voor de Code Kinderbelang.

Verboden terrein is onder andere religie; ras; seksuele voorkeur; politiek; medische informatie (met uitzondering van die informatie die nodig is voor het plannen van een concerttour of door het PCC georganiseerde internationale excursies); onderwerpen die privé zijn en die niet van belang zijn voor het PCC of de door hen georganiseerde activiteiten.

Fysiek contact moet te allen tijde worden vermeden tenzij door etiquette voorgeschreven zoals bijvoorbeeld het schudden van handen. Medewerkers dienen de persoonlijke ruimte van de deelnemers te respecteren.

Alle kinderen en jongeren die meedoen met of aanwezig zijn bij door het PCC georganiseerde activiteiten dienen gelijkwaardig door de medewerkers te worden behandeld.

Deelnemers komen alleen in contact met partners van het PCC nadat dit besproken en geaccordeerd is door zowel de deelnemers als (in het geval van minderjarigen) door hun ouders en of verzorgers. Voor contacten per e-mail tussen deelnemers en derden moet de betreffende betrokken medewerker van het PCC worden meegenomen in de communicatie, totdat de specifieke samenwerking is beëindigd.

Voorbeelden van partners van het PCC zijn, maar beperken zich niet tot:

 • Jeugdorkesten
 • Professionele orkesten
 • Kamermuziekensembles
 • Muziekfestivals
 • Concertlocaties
 • Professionele musici in functie van juryleden tijdens competities en evenementen
 • Muziekdocenten
 • Basisscholen
 • Radiostudio’s
 • Omroepen
 • Media-outlets

Het Prinses Christina Concours organiseert projecten en evenementen voor kinderen en jongeren en faciliteert daarmee fysieke en online ontmoetingen tussen minderjarigen en meerderjarigen; tussen deelnemers aan de ene kant en juryleden, docenten, begeleiders en medewerkers van de organisatie aan de andere kant. Aanvullend worden ontmoetingen tussen minderjarigen onderling georganiseerd (PCC community). Het PCC ziet de start van haar verantwoordelijkheid richting deelnemers vanaf het moment dat de kinderen en jongeren worden benaderd door een van de communicatiekanalen van het PCC tot en met het laatste contactmoment nadat de activiteiten zijn beëindigd. Tijdens live activiteiten loopt de reikwijdte vanaf het moment dat de medewerkers in contact zijn met de deelnemers tot het moment dat de activiteit is afgerond.

Het PCC is verplicht in alles wat zij organiseert en doet, zich te houden aan de Nederlandse wetgeving en zal dan ook geen strafbaar gedrag tolereren. Voorbeelden van strafbaar gedrag zijn het gebruik van alcohol en drugs door minderjarigen, geweld of elke andere vorm waarin de persoonlijke integriteit van een ander wordt geschaad. Het PCC zal dan ook passende sancties hanteren in het geval dat betrokkenen zich tijdens de door ons georganiseerde activiteiten niet aan deze Code Kinderbelang houden.

Gedragscode

Contact met kinderen en jongeren

Deze paragraaf borduurt voort op eerder genoemde richtlijnen aangaande welke vorm van contact dan ook met kinderen en jongeren zowel on- als offline. Bij het ondertekenen van deze Code pag. 8 Code Kinderbelang Prinses Christina Concours Kinderbelang wordt expliciet kennisgenomen van en gehandeld naar onderstaande uitgangspunten. De gedragsregels beschrijven situaties tussen medewerkers (brede definitie) van het PCC en deelnemers, waarbij PCC in deze gedragsregels geen onderscheid maakt tussen minder- en meerderjarige deelnemers.

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers van het PCC:

 1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De medewerker onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 3. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De medewerker onthoudt zich van iedere vorm van pesten en vormen van uitsluiting ten opzichte van de deelnemer. Tevens is iedere medewerker alert op pesten en vormen van uitsluiting door deelnemers of zijn/haar ouder/verzorger/docent, richting andere deelnemers. Bij constatering van dergelijk gedrag door een deelnemer wordt door de medewerker passende actie ondernomen.
 5. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen medewerker en deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. PCC maakt hierin geen onderscheid tussen minder- en meerderjarige deelnemers.
 6. De medewerker mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De medewerker zal tijdens concoursen, concerten, reizen, en ander type evenementen en samenkomsten met respect omgaan met de privacy van deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamers, hotelkamers en dergelijke vermijden.
 8. De medewerker heeft de plicht de deelnemers naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het PCC aangewezen vertrouwenscontactpersonen.
 10. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het PCC aangewezen vertrouwenscontactpersoon.

Taalgebruik

 1. Wanneer er indirect contact is met kinderen of jongeren, bijvoorbeeld door onze online kanalen of door algemene brieven, verplicht het PCC zich van een gepaste toon en formulering te bedienen. De kinderen en jongeren moeten de boodschap kunnen begrijpen of daartoe om hulp kunnen vragen aan hun ouders of verzorgers. Voorts zal alle communicatie pag. 9 Code Kinderbelang Prinses Christina Concours inclusief zijn zodat het voor iedereen duidelijk is dat alle kinderen en jongeren binnen de activiteiten van het PCC zich welkom voelen en welkom zijn, zonder te letten op gender, seksuele voorkeur, ras, religie of culturele achtergrond.
 2. Medewerkers van het PCC dienen zich in het gezelschap van kinderen en jongeren die meedoen met activiteiten van het PCC te allen tijde te bedienen van gepast taalgebruik. Vloeken, schreeuwen of boze uitingen zijn voorbeelden van ongepast taalgebruik dat niet in het gezelschap van onze deelnemers gebezigd dient te worden.
 3. Op het platform dat het PCC is, zowel offline als online, is geen ruimte voor ongepast beeld- en taalgebruik. Hier wordt onder verstaan, maar wordt niet beperkt tot: naaktbeelden/aanstootgevende kleding, schelden, uitingen van haat, discriminatie, uitsluiting, belediging.

Waarborgen

Om de veiligheid en integriteit van onze deelnemers te beschermen heeft het PCC een aantal waarborgen ingesteld. Het PCC is zich ervan bewust dat geen garanties kunnen worden gegeven voor het volledig uitsluiten van onveilige situaties in de breedste zin van het woord, maar ziet voor zichzelf een inspanningsverplichting om te streven naar maximale veiligheid binnen de reikwijdte van onze organisatie. We definiëren de volgende waarborgen:

 1. Alle medewerkers van het Prinses Christina Concours, inclusief maar niet beperkt tot medewerkers in vaste/tijdelijke dienst, freelancers, vrijwilligers, oproepkrachten en andere vormen van flexibele/eenmalige dienstbetrekking moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigen bij de start van de samenwerking. Voor personen die reeds een samenwerking hebben met het Prinses Christina Concours ten tijde van totstandkoming van deze Code Kinderbelang geldt dat aan hen op de kortst mogelijke termijn wordt gevraagd om alsnog een VOG te overhandigen.
 2. PCC weerhoudt zich van samenwerkingen met individuen waarvan bij de organisatie bekend is dat zij nu of in het verleden (seksueel) grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, in het bijzonder richting minderjarigen.
 3. PCC behoudt zich het recht voor referenties op te vragen bij eerdere opdrachtgevers/werkgevers van individuen die op het punt staan een samenwerking aan te gaan met de organisatie. Als referenties niet kunnen worden gegeven, komt de samenwerking niet tot stand.

Een veilige omgeving creëren

Voor kinderen en jongeren is het noodzakelijk om zich in een veilige omgeving te kunnen bewegen, zich te kunnen uitspreken en te kunnen handelen. De ontwikkeling van kinderen en jongeren, zowel muzikaal als emotioneel, dient te worden aangemoedigd. Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om van het volledige educatieaanbod van het PCC gebruik te maken. Dit betekent niet alleen waar mogelijk zelfstandig denken en werken, maar ook leren van momenten die door de deelnemer als falen worden beschouwd. Wij willen niet dat kinderen en jongeren het gevoel hebben dat ze perfect moeten zijn; integendeel, wij willen een waardevolle stap in hun artistieke en persoonlijke groei faciliteren en we zijn ons ervan bewust dat je leert van je fouten. Wij zien hen als unieke persoonlijkheden met unieke competenties en talenten.

Vergoedingen en arbeidsvoorwaarden

Deze paragraaf reflecteert op passende vergoedingen zowel voor werkuren als de balans tussen werk en onderwijs.

Het PCC handelt in overeenstemming met de Fair Practice Code. Voorts volgen we de richtlijnen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangaande een veilige werkomgeving voor minderjarigen. Voor meer informatie aangaande het in dienst nemen van minderjarigen en jong volwassenen in Nederland kunt u de informatie van de Nederlandse overheid bekijken, informatie over minderjarigen en jong volwassenen deelnemend aan voorstellingen en informatie over dispensatie voor minderjarigen om te participeren in het culturele veld.

Wanneer onze organisatie betrokken is bij het boeken van concerten voor onze prijswinnaars zijn de volgende normen en richtlijnen voorwaarde om de boeking te kunnen bevestigen.

 • Adequate zitplaats en privéruimte om te kunnen voorbereiden en spelen (voldoende privacy om zich voor het optreden passend te kunnen kleden).
 • Voldoende tijd voor aankomst, voorbereidingen, warming up en opruimen.
 • Voldoende en gepaste versnaperingen. Notabene: het gebruiken van alcoholische consumpties is voor minderjarigen niet toegestaan. Voor zover mogelijk zal het PCC hier op toezien.
 • Een duidelijk schema ruim vóór de aanvang van het concert door de deelnemer te ontvangen.
 • Musici spelen in een concertante setting. Live achtergrondmuziek wordt niet als een concert beschouwd en het PCC zal dan ook niet bijdragen aan evenementen die niet als concert gelden.
 • Passende financiële vergoeding. Het PCC zal haar deelnemers/prijswinnaars nooit vragen om gratis op te treden. Dit geldt voor concerten die het PCC in eigen beheer organiseert. Voor concerten die door derden worden georganiseerd en waarbij het PCC een bemiddelende/coördinerende rol heeft, spreken wij met de organisator af dat tenminste gemaakte onkosten worden vergoed. Daarnaast moedigen wij aan om gages conform de Fair Practice Code te betalen. Het staat deelnemers vrij om zelf te kiezen of zij het aanbod van de organisator aannemen. Het PCC ziet hier voor zichzelf enkel een adviserende rol.

Het PCC is net als iedere Nederlandse organisatie gebonden aan wetgeving rondom werken met minderjarigen2. Om een te zware belasting te voorkomen, limiteert het PCC het aantal concertboekingen per prijswinnaar. Dit aantal hangt samen met de leeftijd, het instrument, ervaring, persoonlijke omstandigheden, formatie (solist of ensemble) en andere relevante factoren. Over welke belasting gepast is, wordt indien gewenst ook met de muziekdocent en/of ouders van de jonge muzikant besproken. Hun meningen en beslissingen zijn leidend voor het wel of niet aannemen van een concertmogelijkheid. Voorts verwachten we van al onze partners om zich naar deze code te gedragen wanneer zij samenwerken met het PCC voor muzikale evenementen voor de prijswinnaars.

Ontwikkeling en groei

Met de mogelijk competitieve en uitvoeringsgerichte omgeving van het PCC in gedachten, is ons streven om de kinderen en jongeren die aan onze activiteiten meedoen te laten floreren. Dit betekent dat we voorzichtig zijn met het geven van kritiek op de podiumprestaties, zowel door de juryleden bij onze competities als door werknemers van het PCC die bij podiumpresentaties van deelnemers aanwezig zijn. Wij verzoeken via onze communicatie richting ouders, verzorgers en docenten van de deelnemers dat ook zij zich onthouden van negatieve uitingen over de prestaties van de deelnemers en zich enkel opbouwend te uiten. Het PCC bemoedigt en bevordert muzikale ontwikkeling vanuit een positieve zienswijze.

Het PCC stimuleert groei en ondersteunt ambitie vanuit een positieve grondhouding. We willen kinderen en jongeren beschermen tegen mogelijk stressvolle situaties en daarnaast zien we graag dat zij hun talenten ten volle tot ontwikkeling brengen. We vermijden bij te dragen aan stressvolle werkomstandigheden of aan overweldigende gevoelens van stress bij kinderen en jongeren. Dit kan inhouden dat we ouders, verzorgers en docenten vragen om de deelnemers voldoende ruimte en tijd te geven om zich individueel voor te bereiden.

In de competitieve sfeer van concoursen en zeer getalenteerde musici is stress nauwelijks te vermijden en een gezonde hoeveelheid stress hoort er nu eenmaal bij. Desalniettemin willen we overweldigende gevoelens van stress vermijden daar die angsten kunnen veroorzaken met een negatieve invloed op de prestaties en geestelijke gezondheid van de deelnemers. Hiermee draagt het PCC bij aan een gezonde omgeving waar winnen niet de belangrijkste reden is om mee te doen. In plaats daarvan stimuleren we artistieke en persoonlijke groei en streven we waar mogelijk naar een veilige en plezierige omgeving.

Publiciteit en Privacy

Regels voor de privacy van kinderen en jongeren en regels met betrekking tot beelden en eigendom.

Het PCC is transparant over het gebruik van foto’s en video’s van de deelnemers. De regelgeving omtrent copyright en portretrecht wordt nog vóór de deelnemers zich bij het PCC voor een specifieke activiteit aanmelden ter beschikking gesteld aan de deelnemers, hun ouders en/of verzorgers.

Een veilige en bemoedigende omgeving houdt altijd de privacy van het kind in gedachten. Het PCC stimuleert kinderen en jongeren om hun eigen keuzes te maken omtrent hun artistieke ontwikkeling. Hoewel het altijd is toegestaan om een docent, ouder of verzorger mee te nemen naar de activiteiten van het PCC maken we de kinderen en jongeren er ook van bewust dat ze ook zelfstandig aan bepaalde activiteiten kunnen deelnemen. Wij geloven dat als kinderen en jongeren regelmatig de kans krijgen om zelfstandig aan een deel van onze activiteiten deel te nemen, dit hun ontwikkeling en groei kan bevorderen. Daarnaast willen we niet dat onze deelnemers worden afgeleid door te veel onnodig aanwezigen. In veel gevallen kunnen ouders (een deel van) de activiteit als publiek meemaken, doch niet als actieve begeleider.

Onze organisatie houdt zich aan alle regelgeving omtrent de General Data Protection Regulation (GDPR), binnen Nederland bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Risico’s

Dit hoofdstuk gaat over situaties waarin het welbevinden van kinderen en jongeren in het gedrang zou kunnen komen. Het gaat ook over hoe te handelen wanneer dit het geval is en hoe het rapporteren van dit soort situaties in onze organisatie is ingebed. Intenties kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden: derden kunnen handelingen als gevaarlijker inschatten dan bedoeld. Alle partijen dienen dit in ogenschouw te nemen: een conclusie trekken zonder de feiten te controleren of al te ijverig een situatie inschatten.

Misbruik, verwaarlozing en ander schadelijk gedrag herkennen

Onder fysiek geweld verstaan we slaan, schudden, gooien of op welke manier dan ook fysieke schade aanrichten bij kinderen en jongeren.

Emotioneel misbruik is het doorgaand emotioneel beschadigen van kinderen en jongeren, waarmee ernstig en langdurig schadelijke effect kan worden veroorzaakt aan hun emotionele groei. Een voorbeeld is kinderen en jongeren vertellen dat ze niet goed genoeg zijn of dat ze alleen maar van waarde zijn als ze bepaalde resultaten behalen. Verwachtingen die niet in overeenstemming zijn met de leeftijd kan daar een onderdeel van zijn, iets wat wel vaker voorkomt in een omgeving waar grote talenten zich meten.

Verwaarlozing is het blijvend niet voorzien in de fysieke, emotionele en psychologische basisbehoeften van kinderen en jongeren. Dit kan ernstige schade aan de gezondheid van kinderen en jongeren toebrengen zowel fysiek en emotioneel als in hun algemene ontwikkeling en groei.

Hoewel de medewerkers van het PCC niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor schade die buiten de activiteiten van het PCC wordt aangebracht, dienen zij zich er wel van bewust te zijn dat er gevallen van misbruik, schade of verwaarlozing kunnen bestaan onder de deelnemers. Medewerkers dienen indicaties van misbruik, schade en verwaarlozing tijdens onze activiteiten te kunnen herkennen en er adequaat naar te handelen. Wanneer medewerkers een vermoeden hebben van misbruik, schade en verwaarlozing of daar getuige van zijn, dienen zij overeenkomstig te handelen.

Melding en opvolging

Een deelnemer, ouder, docent of andere betrokken persoon kan te allen tijde een VCP aanspreken als er iets voorvalt dat op welke manier dan ook als grensoverschrijdend ervaren wordt. De gegevens van onze vertrouwenscontactpersonen staan op de laatste pagina van dit document. In voorkomende gevallen waar verdenking bestaat aangaande misbruik, verwaarlozing of ander schadelijk gedrag, is het niet de bedoeling de direct betrokkenen (mogelijke aanstichter, ouders/verzorgers) meteen aan te spreken. Medewerkers dienen een accuraat en objectief verslag te maken van de informatie die zij hebben ontvangen of waar zij zelf getuige van zijn geweest. In dit verslag moet staan wanneer, waar en met wie dit heeft plaatsgevonden alsook wat er werd gezegd of gedaan. Dit wordt gemeld aan – en gedeeld met één van de vertrouwenscontactpersonen. Tevens wordt de directeur van het PCC geïnformeerd. Als deze om welke reden dan ook niet aangesproken kan worden, dan vindt melding plaats bij het bestuurslid dat deze taak nadrukkelijk in zijn of haar portefeuille heeft.

Soms vereist een situatie onmiddellijke actie. Voorbeelden zijn zowel fysiek als emotioneel geweld, misbruik, pesten en discriminatie. Een officiële aanklacht van een strafbaar feit kan door iedere persoon gedaan worden (meldingsplicht van elk Nederlands staatsburger). Wel dient de medewerker altijd de VCP en directeur (en bestuur) op de hoogte te brengen en uiteraard mag de medewerker om hulp vragen als de stap van aangifte nodig blijkt te zijn.

Bijdrage aan de sector muziekeducatie en talentontwikkeling

Het PCC is een herkenbare en betrouwbare samenwerkingspartner en opdrachtgever voor veel organisaties en individuele professionals in de muziekeducatie en talentontwikkeling. Het uitdragen van de Code Kinderbelang – en in het geval van het verlenen van opdrachten aan organisaties en individuen het verplicht laten onderschrijven van de Grondbeginselen en Gedragscode – is een kans om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een veiligere en plezierigere leeromgeving voor kinderen en jongeren.

Tot slot

Dit document aangaande de Code Kinderbelang streeft naar het bieden van voldoende richtlijnen voor medewerkers en vrijwilligers, partners en freelancers van het PCC. Het creëren van een veilige omgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid en alle bovengenoemden dienen zich bewust te zijn van hun invloed op deze veilige omgeving.

Alle bovengenoemden worden geacht dit document zorgvuldig te lezen en geregeld te hernemen. Dit document zal jaarlijks worden geëvalueerd door het team van het PCC, inclusief het bestuur. Reflecteren op de Code Kinderbelang maakt deel uit van de jaarlijkse rapportage aan onze (financiële) belanghebbenden.

Contact

De Code Kinderbelang is bij voortduring onderhevig aan correctie. De directeur van het PCC is als penvoerder de eerst verantwoordelijke voor het actueel houden van dit document. De directeur fungeert tevens als ambassadeur namens het Prinses Christina Concours en draagt de Code Kinderbelang actief uit. Voor opmerkingen, vragen, algemeen advies of andere zaken omtrent de Code Kinderbelang kun je contact opnemen met Alexander Buskermolen, directeur Stichting Prinses Christina Concours via alexander.buskermolen@christinaconcours.nl of met +31 (0) 85 1050053.

Vertrouwenscontactpersonen PCC

Het Prinses Christina Concours heeft binnen de organisatie twee Vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld die als eerste aanspreekpunt fungeren voor deelnemers, ouders en docenten en eigen collega’s om melding te doen van grensoverschrijdend gedrag tijdens/rondom onze activiteiten. Het PCC tracht tijdens ieder evenement tenminste één van deze vertrouwenscontactpersonen op locatie aanwezig te laten zijn zodat zij direct kunnen worden aangesproken. Buiten de evenementen zijn zij te bereiken via onderstaande e-mailadressen:

Alle correspondentie met de Vertrouwenscontactpersonen worden vertrouwelijk behandeld. Alle vertrouwenscontactpersonen zijn ook tijdens kantooruren via het reguliere telefoonnummer van het PCC te bereiken: 085-1050050.

 

Download PDF

—-

Concept: januari 2022

Herzien november 2022